SONAX PROFILINE PolymerNetShield

  • SONAX PROFILINE PolymerNetShield 340 ml
  • 02233000 - SONAX PROFILINE PolymerNetShield

به لطف فن‌آوری حفاظت از خالص ، مهر و موم و یا مهر رایگان به شش ماه افزایش خواهد یافت . بازسازی شدید رنگ‌ها و تاثیر بسیار خوبی از آب و هوا . گرد و غبار ، گرد و غبار و حشرات کاهش می‌یابد و در نتیجه تمیز کردن را تسهیل می‌کند .