پرداخت برای دستی مرتب سازی بر اساس خراش های موضعی و خم شدن از رنگ کت و شلوار. در فقط 2 تا 3 مرحله ساده حتی می توانید برداشت های عمیق را از بین ببرید، به شرطی که آنها به کت پایه و یا زیر پوشش گسترش نیافته باشند. برای رنگ های استاندارد، فلز و خراش.